Roczniki

Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie

 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1908/9 T. 1 (wersja ebuw) Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III
 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1911 T.2 Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich - Franciszek Piekosiński
  Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych opracował Franciszek Piekosiński
  1. Rekognicyarz poborowy Woj. podlaskiego z r. 1581
  2. Ksiega podskarbinska Nr 8
 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1911-1912 T.3 Wywody szlachectwa w Polce XIV-XVII. w. - Dr Władysław Semkowicz
 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1913 T.4 Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1913 T.4 cz.1
  Otto Forst-Battaglia: wywód przodków Maryi Leszczyńskiej
  Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1913 T.4 cz.2
  Dr Helena Polaczkowna: szlachta w Siewierzu biskupim w latach 1442-1790
 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1920 T.5 Od Redakcji
  Studja nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego VIII. Rod Samsonów-Watow, przez ks. Stanisława Kozierowskiego (z mapa) str. 11
  O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachta polska w Horodle 1413 r. (ciąg dalszy), przez Dra Władysława Semkowicza (z mapa) str. 39
  O kolebce rodu Zamojskich i o Piwach-Prawdzicach na Rusi, przez Dra Kazimierza Sochaniewicza str. 58
  Rod Sałtykowych-Sołtyków i list Michajla Hlebowicza Sałtykowa do Lwa Sapiehy z r. 1611, przez Z. L. Radzimińskiego str. 77
  Utrata i odzyskanie szlachectwa przez Dra Antoniego Prochaskę str. 83
  Pieczęć polska przy akcie traktatu pokojowego w Arras z r. 1435, przez Dra Wladyslawa Semkowicza str. 85
  Zuzytkowanie metryk koscielnych do badan naukowych przez Dra Kazimierzea Dobrowolskiego str. 90
  Recenzje:
  Dr Leon Bialkowski: Podole w XVI w., przez Z. L. Radziminskiego str. 111
  Otto Forst-Battaglia: Genealogische Tabellen zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit,
  Tenze, Vom Herrenstande, przez Dra Wladyslawa Semkowicza str. 124
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 127
  Sprawy Towarzystwa str. 128
  Pokwitowania str. 129
  Sprostowania str. 130
 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1921-1923 T.6 Kozierowski St. Ks., Nieznane zapiski heraldyczne cz. II str. 1
  Poklosie heraldyczne (Praca zbiorowa) str. 23
  Dabkowski P. Dr., Szkice z zycia szlachty sanockiej w XV stuleciu str. 38
  Bialkowski L. Dr., Rod Czamborow-Rogalow w dawnych wiekach str. 81
  Semkowicz Wl. Dr., O litewskich rodach bojarskich zbratanychh z szlachta polska w Horodle 1413 r.(14. Rod Awdancow-Gasztoldow) str. 116
  Dziadulewicz St., Drobiazgi heraldyczne str. 127
  Sochaniewicz K. Dr., Sitanscy h. Nalecz na pograniczu chelmsko-belskiem w XV i XVI w. str. 146
  Cholodecki Bialynia J., O herbach Bemow i Bemow de Cosban str. 159
  Recenzje str. 167
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 172
  Polska bibljografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1914-1921 (opr. Z. G. Wdowiszewski) str. 173
  Sprawy Towarzystwa heraldycznego str. 198
 • Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1924-1925 T.7 Friedberg M. Rod Labedziow w wiekach srednich str. 1
  Namyslowski B. Merki rybakow pomorskich. Przyczynek do heraldyki i folkloru str. 101
  Polaczkowna H. Rod Wezenborgow w Polsce i jego pierwotne gniazdo str. 131
  Sochaniewicz K. Ze studjow nad rozsiedleniem szlachty w Ziemi chelmskiej. Smokowie-Slepowrony w XV i XVI wieku na Chelmszczyznie, przybysze z Mazowsza str. 175
  Semkowicz Wl. Losk i wygasniecie Korybutowiczow str. 197
  Semkowicz Wl. O litewskich rodach bojarskich, zbratanych z szlachta poslska w Horodle 1413 r. (Ciag dalszy) str. 210
  Miscellanea:
  Dziadulewicz St. Drobiazgi heraldyczne str. 221
  Wdowiszewski Z. Nieznane zapiski heraldyczne str. 229
  Dziadulewicz St. Do artykulu p. J. B. Cholodeckiego pt. "O herbach Bemow i Bemow de Cosban" str. 230
  Wspomnienie posmiertne: †Jan Marek Gozdawa Gizycki przez Z. L. Radziminskiego str. 233
  Polska bibliografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1922-1924 i uzupelnienie za lata 1914-1921 opr. Z. Wdowiszewski str. 244
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 255
  Sprawy Towarzystwa str. 257
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1926-1927 T.8 Gorski K. Rod Odrowazow w wiekach srednich str. 1
  Radziminski Luba Z. Sprawa odrebnego pochodzenia Chodkiewiczow litewskich i bialoruskich str. 109
  Semkowicz Wl. O litewskich rodach bojarskich, zbratanych z szlachta polska w Horodle 1413 r. str. 133
  Nieznane zapiski heraldyczne
  I. Zapiski Sieradzkie, wyd. ks. St. Kozierowski str. 144
  II. Zapiski mazowieckie z XV i XVI w. wyd. Z. Wdowiszewski str. 149
  Dziadulewicz St. Rekognicjarz poborowy powiatu tucholskiego str. 162
  Niwinski M. Polacy w sluzbie komuny bolonskiej str. 169
  Bialkowski L. Urzednicy ziemscy podolscy wieku XVI i pocz. XVII str. 174
  Pomaranski St. Do genealogji Jozefa Goluchowskiego str. 181
  Recenzje:
  1) Dr. Arnold St.: Moznowladztwo polskie w XI i XII w. i jego podstawy gospodarczo-spoleczne (rec. M. Friedberg) str. 189
  2) Bem de Cosban Wl. hr. General Jozef Bem (re. N. G.) str. 202
  3) Radziwill Al. Fryd. X. Domy najstarszej linji ksiazat Radziwillow (rec. N. G.) str. 203
  4) Pilnacek. J. Radokmen a vyvod T. G. Masaryka (rec. H. Polaczkowna) str. 203
  Polemika: W sprawie Zywota sw. Florjana: K. Dobrowolski contra K. Gorski str. 204
  Nekrologja:
  1) Sp. Kazimierz Pulaski przez Z. L. Radziminskiego str. 205
  2) Sp. Dr. Piotr Prawdzic Kucharski str. 214
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 215
  Sprawy Towarzystwa str. 218
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1928-1929 T.9 Wdowiszewski Z. Rod Bogorjow w wiekach srednich str. 1
  Kozierowski St. Ks. Rod Porajow-Rozycow str. 97
  Mikucki S. Barwa w heraldyce sredniowiecznej. Cz. I. Herby rycerstwa zachodniego i polskiego str. 191
  Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich, zbratanych z szlachta polska w Horodle 1413 r. (Dok.) str. 251
  Recenzje:
  1) Wojciechowski Z. Prawo rycerskie w Polsce przed Statutami Kaz. W. (rec. M. Friedberg) str. 261
  2) Pilnacek J. Staromoravsti rodove (rec. H. Polaczkown) str. 274
  3) Wannow R. Geschichte der Familie Wannow (Wannovius) (rec. M. F.) str. 278
  Wdowiszewski Z. Polska bibljografia heraldyczno-genealogiczna za lata 1925-1928 str. 281
  Nekrologia:
  1) S.p. Zygmunt Luba Radziminski przez K. Sochaniewicza str. 301
  2) S.p. Artur Reiski przez L. B. str. 318
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 320
  Sprawy Towarzystwa str. 323
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1930 T.10 KLEJNOTY DLUGOSZOWE krytycznie opracowal i na nowo wydal Dr Marjan Friedberg
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. 1931-1932 T.11 Ludwik Wyrostek - Rod Dragow-Sasow na Wegrzech i Rusi Halickiej

Odpowiedz

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...